Upravit stránku

sedmáÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Soutěž PETROF koncert“ (dále jen „pravidla soutěže“) Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem „Soutěž – Finalisté PETROF FEST“ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o: 4 lístky na koncert finalistů PETROF FESTU konaný v Rudolfinu. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook, konkrétně na stránce https://www.facebook.com/petrofpianos/

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je PETROF, spol. s r.o. sídlem Hradec Králové, Na Brně 1955, 500 06, IČ: 62028634, vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 7054, zastoupená jednatelem – společností ZCP s.r.o., kterou při výkonu funkce zastupuje paní Mgr. Zuzana Ceralová Petrofová.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 16.8. 2018 do 18.8. 2018 včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook a to na Facebookových stránkách spravovaných pořadatelem (https://www.facebook.com/petrofpianos/) (dále jen „FB profil“). Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní Facebook účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“). Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Organizátor vloží na FB profil (https://www.facebook.com/petrofpianos/) soutěžní status v tomto znění: "Uhodněte, na který klavír zahrají výherci v Rudolfinu a vyhrajte 2 lístky na koncert. Správnou odpověď ve tvaru A, B nebo C piště do komentáře. Vyhrává první a sedmá správná odpověď. Úplná pravidla soutěže na http://www.petrof.com/pravidla-souteze“. Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek. Úkolem soutěžících je napsat správné písmeno, patřící ke klavíru, na který budou hrát finalisté v Rudolfinu. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou.

4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ

V soutěži budou určeni dva výherci, kteří obdrží dva lístky na „Koncert finalistů PETROF Festu“ ve Rudolfinu dne 24.8.2018. Vyhodnocení výherců soutěže proběhne do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. V rámci soutěže probíhající na sociální síti Facebook bude odbornou porotou vybrán první a 15 komentář se správnou odpovědí nebo komentář, který se správné odpovědi nejvíce přibližuje. K informování výherců dojde prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem, ve kterém bude označen výhercův profil a výherce bude vyzván ke sdělení svých kontaktních údajů do soukromé zprávy Facebookových stránek spravovaných pořadatelem v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Výhra bude odeslána poštou, výherce bude pořadatelem o podrobnostech informován v soukromé zprávě svého Facebook profilu. Pokud kterýkoli z vítězů nebude do tří dnů od oslovení Organizátorem prostřednictví soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá. Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher. Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

5. SOUHLAS S PRAVIDLY

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. Dojde-li k vytvoření fotografie soutěžícím k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje soutěží v momentu odeslání fotografie na tuto fotografii pořadali soutěže oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití. Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítězů. Nebudou využity pro jiné marketingové účely. Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název facebook účtu v případě, že se stane vítězem.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní Facebookový profil). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě Facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato promoakce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, Inc. a tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc. Společnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.

V Hradci Králové dne 16.8. 2018

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti