Upravit stránku

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou důvěrné a nebudou  zpřístupněny třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů a orgánů veřejné moci v souladu s planými právními předpisy. Provozovatel, který je správcem osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele jen s jeho souhlasem.  Veškeré osobní údaje uživatele jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel s osobními údaji nakládá tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze zákona na ochranu osobních údajů. Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel po dobu maximálně 10 let.

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje uživatele prostřednictvím registrace na webových stránkách („registrační údaje“), případně osobní údaje uživatele za účelem platby za zboží nebo služby provozovatele („platební údaje“). Údaje, které uživatel vkládá prostřednictvím generátoru pro účely vytvoření právních dokumentů („údaje pro generaci“), provozovatel nezpracovává, ani neshromažďuje. Údaje pro generaci jsou provozovatelem po vygenerování smlouvy (případně při opuštění procesu generace) smazány. Údaje pro generaci provozovatel uchovává pouze v případě, když je uživatel registrován, a to v rámci historie vygenerovaných dokumentů. Tyto dokumenty má uživatel možnost kdykoli sám smazat. Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět.

Provozovatel zpracovává registrační údaje za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele a možnosti zasílání obchodních sdělení a newsletteru ze strany provozovatele. Zpracování platebních údajů provádí provozovatel za účelem vyřízení platby a za účelem fakturačním, evidenčním a účetním.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracovával údaje uživatele a používal je k výše uvedeným účelům. Uživatel rovněž souhlasí, aby mu byla prostřednictvím elektronického kontaktu, který uvedl v rámci registračních údajů, zasílána obchodní sdělení, zejména krátká sdělení obsahující údaje o novinkách, výrobcích a službách provozovatele. Registrovaný uživatel zároveň souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany.

Uživatel bere na vědomí, že e-maily uvedené výše splňují veškeré podmínky zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nejsou tudíž nevyžádanou reklamou – spamem.  Nesouhlas se zasíláním takových e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu marketing@petrof.com.  V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT REKLAMU.

Uživatel je dále srozuměn s tím, že má právo přístupu k osobním údajům, je oprávněn je změnit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlasí dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele.

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv předtím odvolat na e-mailové adresemarketing@petrof.com, popřípadě písemně na adrese provozovatele. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NESOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.