Upravit stránku

Soutěžní Pravidla a Podmínky - „GIVE ME MY NAME“

I. Úvodní ustanovení
i. Společnost PETROF, spol. s r.o., IČ: 62028634, se sídlem Na Brně 1955, Hradec Králové 6, 500 06, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 7054 (dále jen „Vyhlašovatel“) vyhlašuje soutěž „Give me my name.“

II. Základní informace o soutěži (základní princip soutěže)
i. Účelem soutěže je výběr nového jména pro model pianina zn. PETROF, model P 131. Soutěžící, jehož návrh bude Vyhlašovatelem vybrán, bude Vyhlašovatelem obdarován darem v podobě pianina zn. PETROF.
ii. Soutěžící se do soutěže zapojí podáním návrhu pomocí oficiálních internetových stránek Vyhlašovatele (www.petrof.cz), kde najde základní zadání soutěžní otázky. Řádné a úplné vyplnění soutěžních otázek a následné odeslání online formuláře je považováno za podání návrhu. Navrhovatel nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí na soutěži.
iii. Soutěžící může podat neomezený počet návrhů.
iv. V případě výhry je výherce povinen vybrat jednu základní nebo střední školu, vyšší odbornou školu, základní uměleckou školu, konzervatoř nebo jiné obdobné zahraniční vzdělávací zařízení (dále jen „škola“), která by dle jeho uvážení měla od Vyhlašovatele darem získat pianino zn. PETROF. Podmínkou je, aby zvolená škola měla své sídlo v zemi, jejímž občanem je právě výherce. Výhercem vybraná škola se zaváže přijetím tohoto daru uspořádat koncert.
v. Soutěžící je povinen vyplnit marketingový dotazník během odevzdání svého návrhu.
vi. Vyhlašovatel je oprávněn odmítnout všechny předložené návrhy.

III. Místo a doba trvání soutěže
i. Soutěž proběhne od 10. 10. 2022 do 10. 11. 2022. V této lhůtě jsou soutěžící oprávněni podávat své návrhy. Do soutěže nelze zahrnout návrh předložený po stanovené lhůtě.
ii. Vyhlašovatel vybere nejvhodnější z nabídek a oznámí její přijetí (vyhlášení soutěže) dne 1. 12. 2022, a to zveřejněním na oficiálních internetových stránkách Vyhlašovatele (www.petrof.cz)

IV. Podmínky účasti v soutěži
i. Soutěže se může účastnit každý, kdo souhlasí s těmito soutěžními podmínkami.
ii. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let nebo fyzická osoba starší 12 let, za kterou v průběhu soutěže a při plnění výhry odpovídá zákonný zástupce.
iii. Soutěže se mohou účastnit občané vybraných zemí, do kterých Vyhlašovatel může distribuovat své produkty (příloha č. 1 soutěžních podmínek).

V. Výhra
i. Přijetím nejvhodnějšího návrhu dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Vyhlašovatelem a výhercem, jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva k 1 ks pianina zn. PETROF výškové řady, model P 125 M z Vyhlašovatele na výherce. Uzavřením darovací smlouvy dle předchozí věty vzniká též vybrané škole právo na uzavření darovací smlouvy s Vyhlašovatelem, jejímž předmětem bude bezúplatný převod vlastnického práva k 1 ks pianina zn. PETROF téže řady a modelu, a tomu odpovídající povinnost Vyhlašovatele (ujednání o budoucí smlouvě ve prospěch třetí osoby).
ii. Obě pianina, která jsou předmětem této soutěže, se dodají výherci a škole do 6 měsíců od vyhlášení (konkrétní lhůta pro dodání se odvíjí od místa dodání).
iii. V případě několika stejných návrhů vybere Vyhlašovatel návrh toho soutěžícího, který svůj návrh odevzdal jako první.
iv. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění všech podmínek soutěže. Výhra není právně vymahatelná. Práva vznikající z této soutěže nelze převádět na jiné osoby, výhru nelze proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.

VI. Osobní údaje
i. Soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry a pro marketingové a propagační účely. Souhlas uděluje soutěžící podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje poskytnuté při komunikaci o převzetí výhry. Poskytnutí údajů je soutěžní podmínkou. Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel.
ii. Účastí v soutěži uděluje soutěžící Vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, země, v níž má bydliště; dále souhlas s případným zveřejněním své fotografie na webových stránkách, pokud užití bude souviset s touto soutěží.

VII. Závěrečná ustanovení
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení Vyhlašovatele způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího, jako je například manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. Rozhodnutí podle tohoto článku je Vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher.
- Tato soutěžní pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.

- Tato soutěžní pravidla jsou platná od 10. 10. 2022.

Příloha č. 1: Vybrané země

Příloha č. 1: Vybrané země: Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Belgie, Belize, Bělorusko, Bolívie, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Ekvádor, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzie, Guatemala, Guyana, Holandsko, Honduras, Hong Kong, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Irán, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kosovo, Kostarika, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Macao, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nigérie, Nikaragua, Norsko, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Salvador, Senegal, Severní Kypr, Severní Makedonie, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Surinam, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Taiwan, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, Uruguay, USA, Velká Británie, Venezuela, Vietnam.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti